วันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางอุทัยวรรณ  ประทีปทิพย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาสูงเม่น รักษาราชการแทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยมี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขา ทุกสาขา เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ ทุกอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน ฝ่ายทุกฝ่าย เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่