วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 นางอุทัยวรรณ  ประทีปทิพย์  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาสูงเม่น รักษาราชการแทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่  พร้อมเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาทุกสาขา ฝ่ายทุกฝ่าย และกลุ่มงานวิชาการที่ดิน เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Web Conference) โดยผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่