วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2562 นางอุทัยวรรณ  ประทีปทิพย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาสูงเม่น รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่