วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2562 นางอุทัยวรรณ  ประทีปทิพย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาสูงเม่น รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดหมอกควัน PM2.5 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีท่านพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี