วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายสมบูรณ์  สินสกลวัฒน์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Web Conference) โดยผ่านแอปพลิเคชั่น  ZOOM และเวลา 13.30 น. ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยมี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาทุกสาขา เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ ทุกอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน ฝ่ายทุกฝ่าย เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่