วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายจรัส  อิ่มใจ เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอหนองม่วงไข่ บันทึกเทปรายการวิทยุ
" ผู้ว่าฯ นายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการพบประชาชน "
ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่ โดยจะออกอากาศในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.10-09.00 น.