วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายสมบูรณ์ สินสกลวัฒน์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีทินพร หวันมุสา เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาสอง เข้าร่วมโครงการบูรณาการ การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมพัฒนาอัตลกษณ์อารยธรรมล้านนาภาคเหนือ 2 กิจกรรมย่อย "เส้นทางแห่งความรักจาก เวียงลอ สู่เวียงสรอง" สร้างจิตสำนึกให้เห็นคุณค่า ภูมิใจเรื่องแห่งอารยธรรมในอดีต ณ อุทยานลิลิตพระลอ ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่