วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสมบูรณ์ สินสกลวัฒน์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาทุกสาขา เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย ร่วมรับฟังการประชุมกรมที่ดิน ครั้งที่ 7 / 2562 ผ่านระบบเครือข่าย (Web Conference) โดยผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่