ตามที่ จังหวัดแพร่ ได้มีโครงการ ซื้อยางรถยนต์ ขนาด 215/70 R15 รุ่น R611 จำนวน 4 เส้น สำหรับรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ 93 กรุงเทพมหานคร ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขา ร้องกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ยางรถยนต์หรือยางรถบรรทุกขนาดเล็ก (25.17.25.04) จำนวน 4 เส้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดประเสริฐการยาง 2549 (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 12,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 

ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2562 
นายสมบูรณ์ สินสกลวัฒน์
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่