วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 นายสมบูรณ์ สินสกลวัฒน์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2562 เพื่อมอบแนวทางการปฎิบัติงานและแนวทางแก้ไขแก่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่