วันอังคาร ที่ 2 เมษายน 2562 นางอุทัยวรรณ  ประทีปทิพย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาสูงเม่น รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีท่านอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่