วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 นางสาวจงรักษ์ ทุ่งสิบสี่ นักวิชาการที่ดินชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาสูงเม่น มอบหมายให้นางสาวอมรรัตน์ อินทะจักร์ เจ้าพนักธุรการชำนาญงาน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ เฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการพัฒนา เครือข่าย ทสม. จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำ) ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะประโยชน์หนองค้อนฆ้อง ม.4 ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่