ตามที่ จังหวัดแพร่ ได้มีโครงการ จ้างต่อเติมอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

งานบริการซ่อมแซมทั่วไป (71.10.05.01) จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านศิรศักดิ์ก่อสร้าง (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 154,400.00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2562
นายสมบูรณ์ สินสกลวัฒน์
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่