วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสมบูรณ์ สินสกลวัฒน์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่และเจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ หัวหน้าทุกฝ่าย ร่วมรับฟังการประชุมกรมที่ดิน ครั้งที่ 8 / 2562 ผ่านระบบเครือข่าย ( Web Conference ) โดยผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่