ตามที่ กรมที่ดิน ได้มีโครงการ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 เครื่อง (สำนักงานฯ ละ 1 เครื่อง) ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่,สาขาร้องกวาง,สาขาสอง,และสาขาลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร แบบขาวดำ (44.10.15.01 -000001)[ดิจิตอล,ไม่น้อยกว่า 45 แผ่นต่อนาที,ไม่น้อยกว่า 600*600 dpi ฯลฯ] จำนวน 4 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ช.รุ่งเรืองกิจ (ส่งออก,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 115,200.00 บาท(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง โดยจะลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณปี พ.ศ. 2563 จากกรมที่ดินแล้วเท่านั้น


ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน 2562
นายสมบูรณ์ สินสกลวัฒน์
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่