ตามีที่ กรมที่ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ใช้ในราชการงาน คทช. สำนักงานที่จังหวัดแพร่/สาขา/อำเภอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ แพร่เพื่อนเรียน (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 39,122.00 บาท (สามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน 2562
นายสมบูรณ์ สินสกลวัฒน์
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่