ตามที่ จังหวัดแพร่ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ-๙๓ กรุงเทพมหานคร ใช้ใน ราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาร้องกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ(78.18.01.00) จำนวน 1 งานผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท อีซูซุแพร่ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 10,855.69 บาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยห้าสิบห้าบาทหกสิบเก้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน 2562
นายสมบูรณ์ สินสกลวัฒน์
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่