ตามที่ จังหวัดแพร่ ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงหลังคาคลุมดาดฟ้าและฝ้าเพดานอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาสูงเม่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน (72.12.11.03) จำนวน 1 งาน
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ส.ทวีทรัพย์ 2015 (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 236,000.00 บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน 2562
นายสมบูรณ์ สินสกลวัฒน์
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่