ตามที่ จังหวัดแพร่ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮน 5678 กรุงเทพมหานคร ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ(78.18.01.00) จำนวน 1 คัน ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
บริษัท โตโยต้าแพร่หล่อตระกูล ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 11,698.31 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบแปดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562
นายสมบูรณ์ สินสกลวัฒน์
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่