วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 นางสาวบุหงา ปัญญาแก้ว เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอหนองม่วงไข่
ร่วมพิธีถวายพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ ที่ว่าการอำเภอหนองม่วงไข่