ตามที่จังหวัดแพร่ ได้มีโครงการ จ้างผลิตหลักเขตที่ดิน จำนวน 5,400 หลัก ใช้ในราชการสำงานที่ดินจังหวัด และสาขา โดยวิธีเฉพาะเฉาะเจาะจง นั้น
จัดจ้างผลิตหลักเขตที่ จำนวน 5,400 หลัก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุพล ยุทธโกวิทย์ (ให้บริการ)
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 81,000.00 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562
นายสมบูรณ์ สินสกลวัฒน์
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่