วันศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน  2562 เวลา 09.00 น. นางพิศมัย พรวิริยะมงคล
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาสูงเม่น รักษาราชการแทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่  
และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขาทุกสาขา เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอทุกอำเภอ  
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย  
ร่วมรับฟังการประชุมกรมที่ดิน ครั้งที่ 11/2562 ผ่านระบบเครือข่าย (Web Conference) 
โดยผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM  ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่