วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ท่านอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน
เขตตรวจราชการที่ 16 พร้อมด้วยนายสัณหชัย จันทรเพ็ชร์ เลขาผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน
เข้ามอบนโยบาย รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โดยมี นายสมบูรณ์ สินสกลวัฒน์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ 
พร้อมด้วยเจ้าพนักงานที่ดินสาขาทุกสาขา อำเภอทุกอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย
ให้การต้อนรับและรับมอบนโยบาย ณ ประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่