ตามที่จังหวัดแพร่ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Ricoh Mp2000 จำนวน 1 เครื่อง ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาวังชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น งานบริการซ่อมแซมทั่วไป(72.10.15.01) จำนวน 1 ระบบ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โชติสุวรรณ์ อินเตอร์ เซอร์วิส (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 17,200.00 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
นายสมบูรณ์ สินสกลวัฒน์
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่