ตามที่ จังหวัดแพร่ ได้มีโครงการ จ้างผลิตหลักเขตที่ดิน จำนวน 10,000 หลัก และผลิตหมุดหลักฐานแผนที่ จำนวน 1,000 หมุด ใช้ในการปฏิบัติงานโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
1.หลักเขตที่ดิน จำนวน 10,000 หลัก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุพล ยุทธโกวิทย์ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
2.หมุดหลักฐานแผนที่ จำนวน 1,000 หลัก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุพล ยุทธโกวิทย์ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562
นายสมบูรณ์ สินสกลวัฒน์
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่