ตามที่ กรมที่ดิน ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 92 รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 45 รายการ ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่และสาขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00) จำนวน 1 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ แพร่เพื่อนเรียน (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 239,913.00 บาท (สองแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2562
นายสมบูรณ์ สินสกลวัฒน์
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่