วันจันทร์ ที่ 6 มกราคม  2563  นายสมบูรณ์  สินสกลวัฒน์  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่
และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขาทุกสาขา เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอทุกอำเภอ 
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย 
ร่วมรับฟังการประชุมกรมที่ดิน ครั้งที่ 12/2562 ผ่านระบบเครือข่าย (Web Conference)
โดยผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM  ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่