วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.  ท่านอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน
เขตตรวจราชการที่ 16 และนายสัณห์ชัย จันทร์เพ็ชร์ ผู้ช่วยตรวจราชการกรม เข้าตรวจราชการ
พร้อมให้ข้อแนะนำ/ข้อสั่งการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดย มีนายสมบูรณ์ สินสกลวัฒน์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ นำคณะเจ้าหน้าที่รับการตรวจในครั้งนี้
ณ  สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่