ตามที่ จังหวัดแพร่ ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาวังชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (ceiling Type) (40.10.17.01-000006)
[CODE99,228098,228099 ฯลฯ] จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ศักดิ์ชัย โซลูชั่นส์ (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 22,700.00 บาท(สองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง และการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากสำนักงบประมาณแล้ว
ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2563
นายสมบูรณ์ สินสกลวัฒน์


เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่