ตามที่จังหวัดแพร่ ได้มีโครงการ ซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บานเปิด จำนวน 5 ตู้ ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาสูงเม่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
ตู้เหล็กกล้า 2 บาน(31.26.15.03) จำนวน 5 ตู้ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านใหม่เอี่ยม
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 27,500.00 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง และการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากสำนักงบประมาณแล้วเท่านั้น ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2563
นายสมบูรณ์ สินสกลวัฒน์

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่