วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม 2563 นายสมบูรณ์ สินสกลวัฒน์เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่
ประชุมประจำเดือน มกราคม 2563 เพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไขแก่
เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่