ตามที่ จังหวัดแพร่ ได้มีโครงการ จ้างผลิตหลักเขตที่ดิน จำนวน 3,200 หลัก ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่และสาขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
ผลิตหลักเขตที่ดิน จำนวน 3,200 หลัก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุพล ยุทธโกวิทย์ (ให้บริการ)
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 48,00.00 บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2563
นายสมบูรณ์ สินสกลวัฒน์
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่