ตามที่ จังกวัดแพร่ ได้มีโครงการซื้อถังดับเพลิง จำนวน 5 ถัง ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขา สูงเม่น สาขาร้องกวาง สาขาสอง สาขาลอง และสาขาวังชิ้น สาขาละ 1 ถัง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
การจัดซื้อถังดับเพลิง จำนวน 5 ถัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ศ.อุปกรณ์ดับเพลิง
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 12,500.00 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2563
นายสมบูรณ์ สินสกลวัฒน์


เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่