ตามที่จังหวัดแพร่ ได้มีโครงการจ้างปรับปรุงห้องน้ำประชาชนและคนพิการ สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
งานบริการซ่อมแซมทั่วไป (72.10.15.01) จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ ร้าน ส.ทวีทรัพย์ 2015
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 65,800.00 บาท (หกหมื่นห้าพันแปดร้อยบาท) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง และการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากสำนักงบประมาณแล้วเท่านั้น ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2563
นายสมบูรณ์ สินสกลวัฒน์

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่