ตามที่ จังหวัดแพร่ ได้มีโครงการ จัดทำป้ายธงญี่ปุ่น (J-flag) แผ่นป้ายไวนิล ขนาด 120 x 40 ซม. พิพ์ 2 ด้าน จำนวน 6 ชุด ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ และสาขา นั้น
การจัดทำป้ายธงญี่ปุ่น (J-flag) แผ่นป้ายไวนิล ขนาด 120 x 40 ซม. พิพ์ 2 ด้าน จำนวน 6 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ น้ำทองมีเดีย (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา 
เป็นเงินทั้งสิ้น 5,100.00 บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2563
นายสมบูรณ์ สินสกลวัฒน์

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่