วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางพิศมัย พรวิริยะมงคล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาสูงเม่น
รักษาราชการแทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่และ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขาทุกสาขา
เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย
ร่วมรับฟังการประชุมกรมที่ดิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ผ่านระบบเครือข่าย (Web Conference)
โดยผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่