วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.30 น. นายสมบูรณ์ สินสกลวัฒน์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ 
เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
เพื่อพบปะแลกเปลี่ยน ประสานการปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ
โดยมี “หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน
ณ สวนรุกขชาติเชตวัน ต.ในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่