วันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 นายสมบูรณ์  สินสกลวัฒน์  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่
และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขาทุกสาขา เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอทุกอำเภอ  
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สาขาทุกสาขา
ร่วมรับฟังการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานฯ GECC
 ผ่านระบบเครือข่าย (Web Conference) โดยผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM  ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่