วันพุธ ที่ 18 มีนาคม 2563 นางพิศมัย พรวิริยะมงคล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาสูงเม่น
รักษาราชการแทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขาทุกสาขา
เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายและคณะเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมการอบรมเรื่อง "การแก้ไขปัญหาการออกโฉนดที่ดินโดยอาศัยหลักฐาน สค.1"
 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conferance) กรมที่ดิน ครั้งที่ 1 
ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่