ตามที่ จังหวัดแพร่ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ดีด จำนวน 1 เครื่องใช้ในราชการฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
งานซ่อมเครื่องพิมพ์ดีด จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านสงวนพิมพ์ดีด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 5,810.00 บาท (ห้าพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563
นายสมบูรณ์ สินสกลวัฒน์


เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่