ตามที่ จังหวัดแพร่ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 21637 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ใช้ในราชการฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
งานบริการซ่อมแซมทั่วไป(72.10.15.01) จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายพรเลิศ วงศ์ชัยพานิชย์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 5,350.00 บาท (ห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563
นางพิศมัย พรวิริยะมงคล


เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาสูงเม่น
รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
 ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่