วันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2563  นางพิศมัย พรวิริยะมงคล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาสูงเม่น
รักษาราชการแทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่
ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2563 
เพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไขแก่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่