วันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม  2563 เวลา 09.00 น. 
นายสมบูรณ์  สินสกลวัฒน์  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่
และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขาทุกสาขา เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอทุกอำเภอ  
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย  
ร่วมรับฟังการประชุมกรมที่ดิน ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบเครือข่าย (Web Conference) 
โดยผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM  ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่