ตามที่ จังหวัดแพร่ ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงาน ซ่อมแซมฝ้าเพดานชั้นสองและฝาผนังห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน(72.12.11.03) จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
น.ส.กนกวรรณ คงคา (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 342,500.00 บาท (สามแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง อนึ่ง การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือได้ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสำนักงบประมาณแล้ว


ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2563
นางพิศมัย พรวิริยะมงคล


เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาสูงเม่น
รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
 ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่