ตามที่ จังหวัดแพร่ ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อคบ้านพักข้าราชการ สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาร้องกวาง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อค จำนวน 1 งาน สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาร้องกวาง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านอินสวนการค้าแพร่ โดยนายอินสวน วังเย็น โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 223,000.00 บาท
(สองแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563
นางพิศมัย พรวิริยะมงคล


เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาสูงเม่น
รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
 ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่