วันจันทร์ ที่ 23 มีนาคม 2563  นายสมบูรณ์ สินสกลวัฒน์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ 
ประชุมสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่
 ครั้งที่ 1/2563 เพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่