วันพุธ ที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.
นางพิศมัย พรวิริยะมงคล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาสูงเม่น
รักษาราชการแทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขาทุกสาขา
เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย
เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการ (Morning brief)
ครั้งที่ 2/2563ผ่านระบบเครือข่าย (Web Conference)
โดยผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOMณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่