ตามที่ จังหวัดแพร่ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ล้างและซ่อมบำรุงเครื่อง ปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาสูงเม่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
งานจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ล้างและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน
7 เครื่อง จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านหัวดงแอร์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 9,700.00 บาท (เก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 


ประกาศ ณ วันที่ 15 เมษายน 2563
นายธีรเดช ฉันทะ


เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่