ตามที่จังหวัดแพร่ ได้มีโครงการจ้างล้างและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 18 เครื่องและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ไว้ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
ล้างและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 18 เครื่อง และซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายพรเลิศ วงศ์ชัยพานิชย์ (ขายส่ง,         
ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 11,850.00 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 

ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2563
นายธีรเดช ฉันทะ


เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่