ตามที่ จังหวัดแพร่ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮท 1946 กรุงเทพมหานคร ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
งานซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ฮท-1946 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
บริษัท โตโยต้าแพร่หล่อตะกูล ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น
10,053.72 บาท (หนึ่งหมื่นห้าสิบสามบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 


ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2563
นายธีรเดช ฉันทะ


เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่